2

วิสัยทัศน์
     “เป็นองค์กรหลักในการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”
พันธกิจของตำบล
๑.  พัฒนาเทศบาลตำบลบาลอให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
๒. ส่งเสริมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ  ระดับจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชน  ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
๓.  ส่งเสริมระบบบริหารงานบุคคลให้เป็นตามหลักคุณธรรม  และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
๔. พัฒนาระบบงบประมาณและการคลังให้มีประสิทธิภาพและพึ่งพาตนเองได้
๕.  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญา  เศรษฐกิจพอเพียง  และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๖.  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
๗.  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๘.  ส่งเสริมการดำเนินการเพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติด
 
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา
1.  จัดการบริหารจัดการบริการสาธารณะ  จัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบำรุงศาสนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
2.  จัดให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น