แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21

ประกาศ อบต.บาลอ เรื่องประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๒

21