1.แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ของเทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

21

2.ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)

21

3.แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21

4.ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21