1.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21

2.ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21

3.เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  2557  ของเทศบาลตำบลบาลอ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21