1.แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21

2.ประกาศอบต.บาลอ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

21

3.แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2554 รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21

4.แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555

21

5.แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2551

21