3

ด้านเศรษฐกิจ  
การประกอบอาชีพ
      ประชากรตำบลบาลอ  ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  คิดเป็นร้อยละ  80 รองลงมาได้แก่อาชีพทำนาและทำสวน ประมาณร้อยละ 8 และค้าขาย รับราชการ ประมาณร้อยละ 2
   
แรงงาน
      ในวัยแรงงานของตำบลบาลอ ร้อยละ 75  เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน เป็นแรงงานในการทำนา ทำสวนผลไม้  สวนยางพารา  ส่วนแรงงานร้อยละ  25   เป็นแรงงานประเภทต่าง  ๆ  เช่น   รับจ้าง   ค้าขาย   รับราชการ   เป็นต้น
   
พาณิชยกรรม
      ภายในตำบลบาลอ   มีสภาพเช่นเดียวกับชุมชนชนบทอื่น  ๆ    บริเวณ หมู่ที่  1 , 2 ,  4, 5, 6, 7  ยกเว้นหมู่ที่ 3    ซึ่งสมัยก่อนบริเวณหมู่ที่  3  (สถานีรถไฟสถานีบาลอ)    เป็นตลาดกลาง    หรือเป็นตลาดใหญ่ของละแวกใกล้เคียง  เพราะเมื่อก่อนไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรี   ทำให้บริเวณหมู่ที่ 3 มีอาคารพาณิชย์มากมาย  ส่วนหมู่บ้านอื่น ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม    รายได้เฉลี่ยประมาณ  19,214   บาทต่อปี
   
อุตสาหกรรม
     ภายในตำบลบาลอ    ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่    มีเพียงอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ได้แก่   โรงสีข้าว  จำนวน  2  แห่ง      มีโรงงานแปรรูปไม้ยาง  จำนวน  1  แห่ง
   
การท่องเที่ยว
      ตำบลบาลอ      เป็นตำบลที่มีพื้นที่เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ    ป่าเทือกเขาลาก๊ะ   เป็นแหล่งต้นน้ำและมีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านกั้นแนวเขต    แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ    มีบึงบาโร๊ะยามู  หมู่ 3  ตำบลบาลอ  และที่กำลังจะดำเนินการจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว  คือ  บึงฆอลอปือแต    หมู่ 3 – หมู่ 4