3

สภาพทางด้านสังคม
ด้านสังคม
     สภาพทางสังคมของตำบล   ประกอบด้วยประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม    กว่าร้อยละ  99   ในขณะที่ประชากร อีกร้อยละ  1  นับถือศาสนาพุทธ  โดยมีสถาบันทางศาสนา  ได้แก่ มัสยิด 7  แห่ง   บาลาเซาะ  3   แห่ง
การศึกษา
     ในตำบลบาลอ มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน  3  แห่ง   โรงเรียนอาชีวะ 1 แห่ง
โรงเรียนสอนศาสนา  1  แห่ง
ศาสนา
     ประชากรภายในตำบลบาลอนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 90  โดยมีมัสยิดและสุเหร่า  เป็นศาสนสถานสำหรับประกอบงานบุญและพิธีกรรมทางศาสนาภายในตำบลมีมัสยิด    จำนวน   7   แห่ง  สุเหร่า  4  แห่ง   และมีศูนย์อบรมและศาสนสถานประจำมัสยิด หรือโรงเรียนสอนตาดีกา จำนวน 9  แห่ง
การสาธารณสุข
     ภายในตำบลบาลอ  มีสถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน 1  แห่ง  ได้แก่สถานีอนามัยตำบลบาลอ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ  มีเจ้าหน้าที่ประจำอนามัย  จำนวน  3  คน   และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.)  ประจำหมู่บ้าน  จำนวน  7   แห่ง  โดยมี อสม.  ประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านละ   5  คน
สาธารณูปโภค
     ปัจจุบันในหมู่บ้านต่าง ๆ ของตำบลบาลอ  มีบริการสาธารณะให้บริการแก่ประชาชน  ได้แก่
          –  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน  มีจำนวน.  7  แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7
–  กองทุนยา(ศสมช.) จำนวน    7   แห่ง  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1 , 2 , 3, 4, 5, 6, 7
–  หอกระจายข่าว มีอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งเป็นขององค์กรของหมู่บ้าน คือมัสยิด
–  ที่ทำการ อบต. ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1
–  ศูนย์กีฬาตำบล จำนวน 1  แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1