3

การเมืองการปกครอง

เขตการปกครอง
      ตำบลบาลอ    แบ่งการปกครองออกเป็น  7   หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่  1                   ชื่อบ้านบาลอ
หมู่ที่  2                   ชื่อบ้านปาโฮะ
หมู่ที่  3                   ชื่อบ้านสะแตเซ็ง
หมู่ที่  4                   ชื่อบ้านสุเป๊ะบือแนบือแต
หมู่ที่  5                   ชื่อบ้านละแอ
หมู่ที่  6                   ชื่อบ้านปูลัย
หมู่ที่  7                   ชื่อบ้านบาลูกาปาลัส
ประชากร
      ในปี   2550   ตำบลบาลอ    มีประชากร   5,199   คน      แยกเป็น      ชาย   2,447   คน  หญิง  2,752   คน โดยส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่หนาแน่น  บริเวณใกล้เคียง สถานีรถไฟบาลอ   พื้นที่หมู่ที่  3     มีประชากรอาศัยอยู่คิดเป็นร้อยละ  38.94   ของตำบล  จำนวนครัวเรือน    อยู่ในครัวเรือนจำนวน   864  ครัวเรือน    คิดเป็นสัดส่วนต่อครัวเรือนเท่ากับ  6.04   คน  ต่อครัวเรือน
แสดงจำนวนประชากรจำนวนครัวเรือนจำแนกตามรายหมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากร จำนวนครัวเรือน
ชาย หญิง รวม
1 บาลอ 73 394 767 125
2 ปาโฮ 180 234 414 73
3 สะแตเซ็ง 948 1,073 2,021 350
4 สุเป๊ะบือแนบือแต 178 177 355 58
5 ละแอ 229 258 487 61
6 ปูลัย 274 302 576 103
7 บาลูกาปาลัส 265 314 579 94
รวมทั้งหมด 2,447 2,752 5,199 864
      การกระจายตัวของประชากรคิดเป็น  191  คน  ต่อตารางกิโลเมตร  โดยอาศัยหนาแน่นบริเวณ  หมู่  3  และหมู่ที่  1  เนื่องจากสมัยก่อน   ม. 3   เป็นย่านธุรกิจ  ในสมัยก่อน      การเปลี่ยนแปลงประชากรจะเพิ่มขึ้นปีละ  1.18 %