3

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การไฟฟ้า
      ไฟฟ้าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  ขณะนี้ประชาชนในตำบลบาลอ  ได้รับบริการ  ไฟฟ้าเกือบครบทั้งตำบล     โดยมีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ทั้งสิ้น   750  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  98.67  ของตำบล  คงมีเพียง  9  ครัวเรือน  ในพื้นที่ หมู่ที่  1   และหมู่ที่  2   เท่านั้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้
การประปา
      การประปา  ครัวเรือนทั้งหมดของตำบลบาลอ     มีน้ำใช้  สำหรับอุปโภค – บริโภค เพียงพอตลอดปี  แต่จะมีครัวเรือนเพียงร้อยละ  74.85  เท่านั้น  ที่รับบริการประปา   สำหรับครัวเรือนที่ยังไม่รับบริการน้ำประปา  มีแหล่งน้ำอื่นที่เพียงพอตลอดปี
การสื่อสาร
     ตำบลบาลอ  มีบริการโทรศัพท์สาธารณะทั้งหมด  5  หมู่บ้าน  มีเพียง  2  หมู่บ้าน  ที่ยังขาดบริการโทรศัพท์สาธารณะ
การคมนาคม
     การคมนาคมขนส่ง   การเชื่อมโยง  การติดต่อระหว่างตำบล  และภายในตำบล  โดยเส้นทางคมนาคม  ดังนี้
–  ทางหลวงท้องถิ่น  โยธาธิการ  หมายเลข   ยล 2008    จากหมู่บ้านบาลูกาปาลัสถึงหมู่ที่  1  บ้านบาลอ  ระยะทาง  5  กิโลเมตร  ถนนลาดยาง
–  ทางหลวงท้องถิ่น  โยธาธิการ  ถนนคอนกรีต  เชื่อม  ม. 1 , ม. 2 ,  ม. 3  ระยะทาง   2  กิโลเมตร
–  ทางหลวงท้องถิ่น  รพช.  ถนนลาดยาง  เชื่อม  ม. 3 – ม. 4