3

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ตำบลบาลอมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ    ป่าเทือกเขาลาก๊ะ   เป็นแหล่งต้นน้ำของตำบลบาลอ และมีแม่น้ำสายบุรีไหลผ่านกั้นแนวเขตตำบลบาลอกับตำบลสาวอ  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส
      แหล่งน้ำ   แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของตำบลบาลอ ได้แก่  แม่น้ำสายบุรี ไหลผ่านพื้นที่ทางทิศใต้ของตำบล  เป็นเส้นแบ่งเขตตำบลบาลอกับตำบลสาวอ   อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส    นอกจากแม่น้ำสายบุรีแล้ว  ยังมีลำคลอง  ลำธารอีกมากมาย  เช่น  คลองตะโล๊ะแม  บึงบาโระยามู  บึงละแอ