4

โครงสร้างของสำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลบาลอ  อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา

22