1.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21

2.แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารประจำอบต.บาลอ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

21