งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด :
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เทศบาลตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน