ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....
  รายละเอียด :
ประกาศเทศบาลตำบลบาลอ
เรื่อง  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ....
----------------------------------
          ด้วยเทศบาลตำบลบาลอ ได้มีการยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... เพื่อให้อาคารและบ้านเรือนที่จะก่อสร้างในเขตเทศบาลตำบลบาลอมีระบบบำบัดน้ำเสียที่ดีจากต้นทาง  สามารถรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวของอาคารบ้านเรือนในอนาคต
          ในการนี้  เพื่อให้การตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... สอดคล้องกับตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างเทศบัญญัติฯ ดังกล่าว  เทศบาลตำบลบาลอจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมีรายละเอียดและวิธีการดังต่อไปนี้
          ๑. ข้อมูลร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ..... และแบบสอบถามการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
          ๒. วิธีการแสดงความคิดเห็น ๒ วิธี
               ๒.๑ แสดงความคิดเห็นผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เว็บไซต์เทศบาลตำบลบาลอwww.balor.go.th หรือ Facebook ของเทศบาลตำบลบาลอ
               ๒.๒ รับเอกสารหรือดาวน์โหลดไฟล์แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบาลอ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. .... และส่งมายังช่องทางต่อไปนี้
                    - ทางโทรสาร : หมายเลข ๐ ๗๓๑๙ ๙๒๕๓
                    - นำส่งด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ : สำนักงานเทศบาลตำบลบาลอ หมู่ที่ ๑ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐
          ๓. ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามข้อ ๒ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน