ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อเปลี่ยนสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
598
25 ม.ค. 2556
132 ประกาศมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
338
28 ธ.ค. 2555
133 ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
331
28 ธ.ค. 2555
134 คำสั่งมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
309
22 ธ.ค. 2555
135 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
07 ธ.ค. 2555
136 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
09 พ.ย. 2555
137 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
398
09 พ.ย. 2555
138 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555
373
09 พ.ย. 2555
139 ประกาศสภาอบต.บาลอ เรียกประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
359
06 พ.ย. 2555
140 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2555
385
06 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29