ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
23 ธ.ค. 2554
212 เชิญร่วมโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
878
19 ธ.ค. 2554
213 ประกาศขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
699
30 พ.ย. 2554
214 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
688
15 พ.ย. 2554
215 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
04 พ.ย. 2554
216 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
759
04 พ.ย. 2554
217 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
691
28 ต.ค. 2554
218 รับลงทะเบียนผู้พิการ เพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
695
28 ต.ค. 2554
219 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
614
27 ต.ค. 2554
220 เชิญร่วมรับฟังประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2554
715
26 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31