ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 เชิญร่วมโครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
502
06 ก.พ. 2554
222 เชิญร่วมโครงการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้ชื่อ สายใยรักแห่งครอบครัว
453
02 ก.พ. 2554
223 รายงานการประชุมสภาอบต.บาลอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
17 ม.ค. 2554
224 แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบัติงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
04 ม.ค. 2554
225 ประกาศ การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
448
30 ธ.ค. 2553
226 ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
30 ธ.ค. 2553
227 ประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
388
22 ธ.ค. 2553
228 ประกาศเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
745
20 ธ.ค. 2553
229 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
20 ธ.ค. 2553
230 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพผู้สูงอายุของอบต.บาลอ ปีงบฯ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
522
13 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29