ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาอบต.บาลอ ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2555
181
09 ก.พ. 2555
232 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
20 ม.ค. 2555
233 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
192
05 ม.ค. 2555
234 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 ธ.ค. 2554
235 ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
421
26 ธ.ค. 2554
236 ประกาศการยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
157
23 ธ.ค. 2554
237 เชิญร่วมโครงการหมู่บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม
424
19 ธ.ค. 2554
238 ประกาศขยายระยะเวลาการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
253
30 พ.ย. 2554
239 ประกาศ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
15 พ.ย. 2554
240 รายงานงบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
04 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33