ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพผู้สูงอายุของอบต.บาลอ ปีงบฯ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
757
13 ธ.ค. 2553
252 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของอบต.บาลอประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
13 ธ.ค. 2553
253 ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลบาลอ
770
30 พ.ย. 2553
254 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
639
30 พ.ย. 2553
255 เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
671
25 พ.ย. 2553
256 รับลงทะเบียนผู้สู งอายุ ผู้พิการ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
745
01 พ.ย. 2553
257 เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2553
756
27 ต.ค. 2553
258 ถังขยะ
744
25 ต.ค. 2553
259 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2553
763
09 ก.ย. 2553
260 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.บาลอ (เลือกตั้งซ่อม)
949
03 ก.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31