ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศ การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
238
30 ธ.ค. 2553
272 ประกาศ มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 ธ.ค. 2553
273 ประกาศ การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
22 ธ.ค. 2553
274 ประกาศเรื่องการจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
498
20 ธ.ค. 2553
275 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
20 ธ.ค. 2553
276 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัชีพผู้สูงอายุของอบต.บาลอ ปีงบฯ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
13 ธ.ค. 2553
277 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการของอบต.บาลอประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
13 ธ.ค. 2553
278 ประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ตำบลบาลอ
324
30 พ.ย. 2553
279 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 พ.ย. 2553
280 เชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
230
25 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33