ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
729
18 ธ.ค. 2552
282 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
729
18 ธ.ค. 2552
283 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
760
09 ธ.ค. 2552
284 เชิญชวนคนพิการมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล
799
03 ธ.ค. 2552
285 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
712
01 ธ.ค. 2552
286 การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
739
30 พ.ย. 2552
287 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
714
20 พ.ย. 2552
288 ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะองคมนตรี (พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์)
895
13 พ.ย. 2552
289 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม/รณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน
755
02 พ.ย. 2552
290 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2552
757
06 ต.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31