ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามโครงการรัฐบาลเร่งด่วน
331
10 ก.พ. 2553
302 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของประจำเดือนธันวาคม 2552 - มกราคม 2553
369
11 ม.ค. 2553
303 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2553
575
06 ม.ค. 2553
304 ประกาศอบต.บาลอ เรื่องข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
06 ม.ค. 2553
305 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
01 ม.ค. 2553
306 การลดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
18 ธ.ค. 2552
307 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
18 ธ.ค. 2552
308 รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วน
314
09 ธ.ค. 2552
309 เชิญชวนคนพิการมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการตามนโยบายของรัฐบาล
346
03 ธ.ค. 2552
310 มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
252
01 ธ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33