งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 ต.ค. 2565
2 นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของ เทศบาลตำบลบาลอ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ม.ค. 2565
3 รายงานการดำเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
31 ต.ค. 2564
4 รายงานการด าเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจ าปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
02 ต.ค. 2564
5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 ต.ค. 2564
6 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
8 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ต.ค. 2564
9 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ใช้บังคับในเทศบาลตำบลบาลอ ในปี พ.ศ. 2565 : การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ต.ค. 2564
10 นโยบายและกลยุทธ์ ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
493
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2