ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
04 ม.ค. 2565
2 รายงานการตรวจสอบงบการเงินของ สตง.จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
28 ก.พ. 2564
3 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
483
04 ม.ค. 2564
4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
472
30 พ.ย. 2563
5 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
03 พ.ย. 2563
6 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนภำครัฐ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
20 ต.ค. 2563
7 รายงานตามข้อสังเกตุจากการตรวจสอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
25 ก.พ. 2563
8 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี 2562 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
515
06 พ.ย. 2562
9 บริการเก็บภาษีเคลื่อนที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
01 ต.ค. 2562
10 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3