QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  
     
 
ประกาศเมื่อ 01 ตุลาคม 2563