QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกลุ :
เลขประจำตัวประชาชน :
ที่อยู่ :
E-mail :
โทรศัพท์ :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
ชื่อ-สกลุ :
ตำแหน่ง :
สังกัดหน่วยงาน :
จังหวัด :
    รายละเอียด :
   
   
รหัสส่งข้อมูล :