QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
สภาพทั่วไป
ที่ตั้งและขนาด
 
      ตำบลบาลอ   เป็นตำบลหนึ่งใน  16  ตำบลของอำเภอรามัน  จังหวัดยะลา     มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอ     โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรามัน ทางทิศใต้ตามแนวเส้นทางโยธาสายรามัน    บ้านบาโงปูโล๊ะ   มีพื้นที่โดยประมาณ   26.41  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ   18,430  ไร่
   
อาณาเขตติดต่อ
 
      ทิศเหนือ                ติดต่อกับตำบลกายูบอเกาะ   อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา
      ทิศใต้                    ติดต่อกับตำบลเรียง   อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส
      ทิศตะวันออก         ติดต่อกับตำบลตะโล๊ะหะลอ   อำเภอรามัน  จังหวัดยะลา
      ทิศตะวันตก           ติดต่อกับตำบลกายูบอเกาะ  ตำบลยะต๊ะ   อำเภอรามัน   จังหวัดยะลา
   
ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
      มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบลุ่ม – ราบสูง   และพื้นที่ภูเขา   ดังรายละเอียดต่อไปนี้
      1.  พื้นที่ภูเขามีความสูงจากระดับน้ำทะเล 300–417 เมตร  และมีพื้นที่ประมาณ
30 %   ของพื้นที่ตำบล  อยู่ทางตะวันตกของตำบล   พื้นที่ส่วนมากจะเป็นพื้นที่ป่าสงวน  และมีการปลูกยางพาราบ้างบางส่วน

      2.  พื้นที่เชิงเขา ความสูงจากระดับน้ำทะเล  100 – 300   เมตร   มีพื้นที่ประมาณ  25 %  ของพื้นที่ตำบล  พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกยางพารา  ไม้ผล  ไม้ยืนต้น

      3.  พื้นที่ราบลุ่ม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 10–100  เมตร    มีพื้นที่ประมาณ 10%   ของพื้นที่ตำบล  พื้นที่ส่วนใหญ่จะทำการปลูกยางพารา  ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและมีการทำนาบ้างบางส่วน

      4 . พื้นที่ราบลุ่ม   มีความสูงจากระดับน้ำทะเล   20 – 30  เมตร    มีพื้นที่ประมาณ  35 %   ของพื้นที่ตำบล   พื้นที่ตำบล   พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ทำนา   และมีการปลูกไม้ผล   ไม้ยืนต้น  และปลูกยางพารา
   
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
      พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลบาลอเป็นพื้นที่เกษตร    เนื้อที่ประมาณ ร้อยละ  58.26  ของพื้นที่ตำบล  โดยทำสวนยาง  สวนผลไม้  และทำนา  สวนผลไม้ที่ปลูกได้แก่  ลองกอง  มะพร้าว
ความเหมาะสมของดินทางการเกษตรกรรม
      พื้นที่ในตำบลบาลอมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจมาก  แต่มีปัญหาที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำ จึงจำเป็นต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ พืชที่ปลูกส่วนใหญ่เป็นยางพารา  รองลงมาคือ  ลองกอง  มะพร้าว   และทุเรียน