QRCODE : WWW.BALOR.GO.TH
1 มิ.ย.52
 
กองช่าง
นายมัสลัน แวสีลา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 08 9870 9358
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวฟัตฮียะห์ เจ๊ะสะแม็ง
นายช่างเขียนแบบ
นายกูฮามานุน แวบีมอ
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวนูรีตา มะดะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนัยนา นะดารานิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอับดุลรอฮิง โซะหะมะ
คนงานทั่วไป
นายอาซิ มะระเปะ
คนงานทั่วไป